www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Finalitza la gestió urbanística del polígon d’actuació PAU13 de Vic

Publicat per gmg
| el 20 juliol 2023

Aquest mes de juny es va inscriure al Registre de la Propietat el projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació PAU13 “Carretera de Roda, 1” de Vic, últim pas en la gestió urbanística iniciada fa dos anys, que permetrà començar l’execució de les obres d’urbanització.

El projecte d’urbanització d’aquest àmbit, encarregat a GMG i realitzat amb la col·laboració d’Òscar Inglada, enginyer de camins, i el projecte de reparcel·lació, redactat per GMG amb l’assessorament jurídic d’Ignasi Agulló, advocat, van ser aprovats definitivament el passat mes de març, després del corresponent període d’informació pública.

Es tracta d’un àmbit en sòl urbà no consolidat amb un potencial per a 53 habitatges, 16 d’ells de protecció oficial, dels quals la meitat corresponen a l’Ajuntament en concepte de cessió d’aprofitament urbanístic. Es preveu també la cessió d’una plaça i dels vials adjacents als nous habitatges, així com la seva urbanització.

El projecte d’urbanització preveu la continuació del vial del carrer Manuel Galadies fins el carrer de Teodor de Mas a través de l’àmbit, així com una plaça ubicada en la cantonada entre la carretera de Roda i aquest vial projectat, que es tracta com una zona de descans, enjardinada i permeable.

S’incorporen també Sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS), que potencien la gestió de l’escorrentia urbana a origen, contribuint a reforçar els principis de la legislació europea: millora de l’estat de les masses d’aigua, protecció front inundacions i períodes de sequera, adaptació i mitigació de l’impacte del canvi climàtic, reducció del consum energètic en el cicle urbà de l’aigua i reforç dels valors de l’Aigua i dels Espais Verds.

Comentaris

Deixa un comentari