www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Estratègies per a la rehabilitació del nucli antic de Cardona

Publicat per gmg
| el 20 juliol 2023

Aquest mes de juliol GMG ha lliurat, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, l’estudi d’estratègies per a la rehabilitació del parc residencial del nucli antic de Cardona i les alternatives d’actuació en el cas d’una illa central d’aquest barri amb una problemàtica molt específica.

Per a la primera fase d’anàlisi i diagnosi es va recollir i sistematitzar tota la informació disponible sobre els edificis i sobre els residents dins l’àmbit i es va realitzar treball de camp per identificar i comprovar l’estat de conservació i altres aspectes. Es va utilitzar el sistema d’informació geogràfica com a eina per a mapificar i visualitzar les dades obtingudes i es va realitzar un visor cartogràfic per a la consulta dels mapes i gràfics elaborats.

La segona fase de propostes inclou diferents estratègies i escenaris d’intervenció. Es defineixen tres objectius específics: a nivell urbanístic, a nivell d’habitatge i a nivell social i econòmic, i les propostes que es plantegen parteixen del convenciment que només des d’una actuació integral que incorpori aquests tres camps es pot revertir la situació actual del casc antic, doncs les diferents dinàmiques -l’activitat, l’habitatge, etc.- es reforcen mútuament.

El programa d’intervenció en l’illa d’estudi es concreta en diverses propostes alternatives, centrades en les dues finques d’aquest àmbit (actualment una de titularitat privada i l’altra pública) encaminades a millorar la situació de l’habitatge i les necessitats de la població, i a resoldre les dificultats d’intervenció sobre els edificis, fomentant també l’activitat d’aquest àmbit.

La proposta d’actuacions a nivell de barri es concreta en diverses actuacions, que poden desenvolupar-se conjuntament o només les que es creguin mes adients: modificació de les condicions de l’edificació en la qualificació de nucli històric, millora de l’accessibilitat i l’espai públic, promoció de la rehabilitació d’edificis en mal estat.

El document conclou amb la descripció dels circuits d’implantació de cada línia d’actuació, i una estimació econòmica de cadascuna, a concretar en els posteriors instruments que es desenvolupin.

Creiem que aquest tipus d’estudis son una bona eina per analitzar les diferents possibilitats d’actuació prèviament a iniciar les accions corresponents per part de l’Ajuntament, i poder decidir quina és la millor estratègia, especialment, com en aquest cas, quan es pot compartir el treball amb els diferents tècnics municipals i altres intervinents, des d’una visió transversal.

Comentaris

Deixa un comentari