www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Modificació puntual del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit Centre

Publicat per gmg
| el 31 juliol 2019

L’INCASÒL està redactant la Modificació puntual del POUM de Lliçà d’Amunt en l’àmbit Centre (PAU-18 Centre-Can Guadanya Vell i PAU-19 Centre-Can Francí) de Lliçà d’Amunt, i  ens va encarregar a GMG la redacció de la memòria social.

L’estructura territorial de Lliçà d’Amunt està formada per un nucli urbà i un nombre important d’urbanitzacions de baixa densitat que ha condicionat i condiciona les dinàmiques poblacionals i de formació de llars del municipi. L’oferta actual del parc d’habitatges, determinada per les característiques del teixit residencial, es concentra en habitatges de tipologia unifamiliars (un 93% de l’oferta observada) i el règim de lloguer és pràcticament inexistent, amb tant sols un 3-4% de l’oferta i majoritàriament de tipologia unifamiliar mentre que l’obra nova representa un 1% de l’oferta. A més a més, pel que fa les dimensions dels habitatges, un 40% dels habitatges principals tenen una superfície superior als 121 m2.

La proposta del nou àmbit de transformació preveu la construcció de 14.800 m2st d’habitatge protegit en règim general i 7.400 m2st de règim concertat, això és un total de 22.200 m2st que es traduirien en un mínim de 277 habitatges (80m2).

El nou sector del Centre permetrà la possibilitat d’incorporar noves tipologies d’habitatge en el planejament, el qual actualment preveu unes qualificacions urbanístiques amb habitatges de dimensions d’entre 120 i 140 m2 i que per tant no s’ajusten a la demanda observada. D’aquesta manera es preveu fixar la població al municipi i generar un atractiu de viure en un centre urbà, en el qual part dels joves, adults i gent gran que actualment canviaven de residència però a un altre municipi podrien quedar-se a Lliçà d’Amunt.

Així doncs, permetrà diversificar l’oferta, amb la incorporació d’habitatges amb una mitjana de 80m2 i 3 habitacions i per tant amb un preu final de venda inferior a la mitjana actual garantitzant l’accés a una major població i mantenint uns estàndards i qualitat, així com habitatges de protecció oficial, i per tant ajustar l’oferta a la demanda real i als col·lectius que actualment queden exclosos del mercat. També permetrà plantejar la introducció del sistema d’habitatge dotacional.

Pel que fa l’activitat comercial, aquesta es troba concentrada al llarg de l’eix de la carretera BV-1620, amb predomini dels comerços d’alimentació però la densitat comercial, tant en nombre d’establiments com en superfície de venda, és la meitat en relació a àmbits veïns i comarcals i, d’acord amb una enquesta realitzada als veïns, un 75,8% creu que s’hauria d’incrementar l’oferta comercial i el 43,6% volen habitatges amb botigues a la planta baixa que contribueixin a dinamitzar el poble. La proposta del nou sector centre preveu 13.385,03 m2st comercial amb la finalitat de reforçar el centre i generar un pol o punt d’interès a nivell municipal.

La modificació puntual del POUM es va aprovar inicialment el 28 de febrer de 2019.

Comentaris

Deixa un comentari