www.gmg.cat
www.implica.eu
Català / Castellano

Modificació del POUM de Matadepera en el sector Can Torrella – Sant Llorenç dels Pins

Publicat per gmg
| el 22 març 2018

El passat 27 de novembre el Ple de l’Ajuntament de Matadepera va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit de Can Torrella – Sant Llorenç dels Pins, redactada per GMG.

Es tracta d’un sector discontinu delimitat pel POUM vigent que preveia concentrar tot l’aprofitament urbanístic en un dels àmbits (unes vint cases unifamiliars), mentre que l’altre el destinava totalment a sistemes públics (equipament i viari). Aquesta ordenació, juntament amb la complexa estructura de la propietat, feia inviable el seu desenvolupament, doncs es generaven indemnitzacions i despeses considerables i dificultats per poder iniciar la gestió urbanística.

La nova proposta d’ordenació es planteja atenent alhora a criteris d’ordenació i de gestió. Per una banda, la zonificació proposada és més respectuosa amb les preexistències (les edificacions existents poden conservar-se i mantenir el seu ús) i permet una millor adaptació topogràfica, reduint els moviments de terres i la tala d’arbres. Per altra banda, la nova distribució entre els dos àmbits dels habitatges previstos pel POUM fa possible una divisió poligonal equilibrada que permet desenvolupar els dos àmbits de manera independent, fent més viable la gestió urbanística.

Es tracta doncs d’una actuació plantejada des de criteris de sostenibilitat, entenent que l’urbanisme sostenible a més d’atendre a valors ambientals ha de respondre també a criteris socials i econòmics.

Comentaris

Deixa un comentari